Table of Contents

Krushi Utpanna Bajar Samiti, Katol, District-Amravati, Maharashtra.

Katol Bazar Bhav

Address            : MH SH 248, Laxmi Nagar, Katol, Maharashtra 441302

Open Hours      : Monday to Saturday 9:30am–6pm

Holiday             : Sunday and Government’s Holiday

Google Map Location

 

काटोल बाजारभाव दिनांक 04/08/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 5300-6191
2. गहु 3900-4660
3. चना 1700-1711
4. तुर 7000-9650
काटोल बाजारभाव दिनांक 22/07/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 7800-8060
2. गहु 1690-1731
3. चना 4000-4650
4. तुर 5500-5900
5. फल्ली 4200-5225
काटोल बाजारभाव दिनांक 30/07/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 6000-9251
2. गहु 1711-1725
3. तुर 4900-5921
4. चना 4250-4736
काटोल बाजारभाव दिनांक 12/07/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 6000-7200
2. गहु 1644-1687
3. चना 3250-4537
4.  तुर 4000-6000
5. फल्ली 3500-5015
काटोल बाजारभाव दिनांक 28/06/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 6000-7100
2. गहु 1591-1672
3. चना 4000-4601
4. तुर 4000-6050
5. फल्ली 3500-5100
काटोल बाजारभाव दिनांक 21/06/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 5850-6701
2. गहु 1631-1650
3. चना 4100-4655
4. तुर 4000-6271
5. फल्ली 3000-5120
काटोल बाजारभाव दिनांक 01/07/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 4000-6500
2. गहु 1611-1611
3. चना 4200-4536
4. तुर 4000-5850
5. फल्ली 4000-507
6. मका 1375-1375
काटोल बाजारभाव दिनांक 01/05/2020
टीप: उदया दि 1/5/2020 ला कामगार दिना निमीत्य बाजार बंद राहील बा स काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 20/04/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव     (रुपये)
1 सोयाबिन 3421-3814 रुपये
2 गहु 1600-1761  रुपये
3 तुर 4500-5165   रुपये
4 चना 3600-3859  रुपये
काटोल बाजारभाव दिनांक 22/07/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 7800-8060
2. गहु 1690-1731
3. चना 4000-4650
4. तुर 5500-5900
5. फल्ली 4200-5225
काटोल बाजारभाव दिनांक 11/6/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 4500-6911
2. गहु 1605-1681
3. तुर 5000-6200
4. चना 4301-4687
5. फल्ली 3400-5270
काटोल बाजारभाव दिनांक 23/06/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 4411-6750
2 गहु 1631-1670
3 चना 4300-4660
4 तुर 3500-6280
काटोल बाजारभाव दिनांक 18/06/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 4200-6400
2. गहु 1635-1651
3. तुर 5200-6060
4. चना 4075-4560
5. फल्ली 3500-5040
काटोल बाजारभाव दिनांक 14/06/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 5551-6601
2. गहु 1634-1717
3. तुर 4150-4635
4. चना 5311-6100
5. फल्ली 3200-5140
काटोल बाजारभाव दिनांक 16/06/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोयाबिन 4700-6700
2. गहु 1645-1705
3. तुर 4060-5860
4. चना 3700-4541
5. मका 1341-1341
काटोल बाजारभाव दिनांक 04/05/2020
टीप: उदया दि. 5/5/2020 ते दि. 10/5/2020 पर्यंत बाजार बंद राहील बा स  काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 18/03/2020
टीप : शासनाची कापुस खरेदी दि. 18/03/2020 पासुन सुरु होत आहे. नोदंणीसाठी 7/12, बॅक पासबुक झेरॉक्स व आधारकार्ड झेरॉक्स देऊन कृ. उ. बा. स. काटोल मध्ये नोंदणी करावी.
काटोल बाजारभाव दिनांक 27/04/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3300-3840
2 गहु 1700-1740
3 तुर 4250-5291
4 चना 3200-3951
5 मका 1351-1351

 

काटोल बाजारभाव दिनांक 8/6/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 5000-7160
2 गहु 1605-1750
3 तुर 5700-6267
4 चना 4100-4705
5 फल्ली 3550-5210
काटोल बाजारभाव दिनांक 11/05/2020

टिप : धांन्य बाजार सुरळीत चालु आहे. बा. स. काटोल

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3501-3750
2 गहु 1671-1725
3 तुर 4500-5070
4 चना 3211-3885
काटोल बाजारभाव दिनांक 16/04/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3250-3820
2 गहु 1725-1900
3 तुर 4750-5370
4 चना 3200-4066
काटोल बाजारभाव दिनांक 12/04/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3300-3751
2 गहु 1670-1985
3 तुर 4600-5535
4 चना 3511-4120
5 मका 1400-1400

टीप : बाजार आवारात मोठया प्रमाणात धांन्याची आवक झाल्याने व गर्दी वाढल्याने दि. 13/04/2020 ते दि. 15/04/2020 या दिनांकास बाजार बंद राहील. दि. 16/04/2020 पासुन नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांनाच बाजार आवारात प्रवेश दिला जाईल. नोंदणी करीता मो. क्र. अजय पाटोळे 9834412441, पराग जेवडे 9923163350 नोंदणीची वेळ – सकाळी 11 ते 5 पर्यंत राहील नोंद घ्यावी. बा.स. काटोल.

काटोल बाजारभाव दिनांक 13/05/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3431-3775
2 गहु 1675-1721
3 तुर 4000-5181
4 चना 3000-3905
काटोल बाजारभाव दिनांक 09/04/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3611-3713
2 गहु 1700-1786
3 तुर 4000-5345
4 चना 3000-4090
5 मका 1250-1250
काटोल बाजारभाव दिनांक 23/04/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव     (रुपये)
1 सोयाबिन 3425-3681 रुपये
2 गहु 1700-1750  रुपये
3 तुर 4600-5260   रुपये
4 चना 3500-4001  रुपये
काटोल बाजारभाव दिनांक 19/03/2020
टीप :
  • महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ यांच्या पत्रानुसार दि. 20/03/2020 पासुन पुढील आदेशापर्यंत कापुस खरेदी बंद राहील. पुढील कापुस खरेदि दिनांक चालु होण्याबाबत कळविण्यात येईल. बा. स काटोल.
  • कोरोणा विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदाराची उपाययोजना म्हणुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ यांच्या पत्रानुसार दि. 20/03/2020 पासुन पुढील आदेशापर्यंत कापुस खरेदी बंद राहील. पुढील कापुस खरेदि दिनांक चालु होण्याबाबत कळविण्यात येईल. बा. स काटोल
काटोल बाजारभाव दिनांक 03/03/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव      (रुपये)
1 सोयाबिन 3471-3620   रुपये
2 गहु 1711-1861   रुपये
3 तुर 4180-4700   रुपये
4 चना 3400-3496   रुपये
5 मका 1151-1151   रुपये
6 कापुस 4500-4850   रुपये
  • टीप : शासनाची चना खरेदीची नोदंणी सुरु झालेली आहे. श्री. खत्री, खरेदी –विक्री कार्यालय, काटोल येथे संपर्क साधावा. तारकेश्वर शेळके, सभापती, बा. स. काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 08/03/2020
 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3100-3676
2 गहु 1500-1925
3 तुर 4100-4980
4 चना 2700-3471
5 कापुस 4500-5000
6 मका 1100-1500
काटोल बाजारभाव दिनांक 15/03/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3051-3311
2 गहु 1694-1750
3 तुर 4250-4800
4 चना 3021-3645
5 कापुस 4500-5000
6 कापुस 4500-4850
काटोल बाजारभाव दिनांक 05/03/2020
 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3200-3630
2 गहु 1771-1811 
3 तुर 4025-4761
4 चना 3434-3434
5 कापुस 4500-4900
6 मका 1671-1671 
काटोल बाजारभाव दिनांक 10/6/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. सोया 4000-7211
2. गहु 1600-1700
3. चना 3700-4640
4.  तुर 5500-6250
5. फल्ली 3600-5240
काटोल बाजारभाव दिनांक 02/03/2020
काटोल बाजारभाव दिनांक 23/03/2020

टीप : कोरोणा विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदाराची उपाययोजना म्हणुन दि. 24/03/2020 व दि. 31/03/2020 रोज मंगळवारला भरणारा गुंराचा बाजार बंद राहील.

काटोल बाजारभाव दिनांक 13/03/2020
 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 2800-3300
2 गहु 1670-1721
3 तुर 4070-4821
4 चना 3330-3520
5 कापुस 4500-5000
6 मका 1200-1400
7 कापुस 4500-4900
काटोल बाजारभाव दिनांक 28/02/2020
 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव (रुपये)
1 सोयाबिन
2 गहु
3 तुर
4 चना
5 मका
6 कापुस
काटोल बाजारभाव दिनांक 29/02/2020
काटोल बाजारभाव दिनांक 11/03/2020
 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3551-3551
2 गहु 1675-1781 
3 तुर 3500-4731 
4 चना 3311-3471 
काटोल बाजारभाव दिनांक 01/03/2020
अनुक्रमांक         उत्पादन बाजारभाव
1         सोयाबिन 3200-3561
2            गहु 1811-1900
3            तुर 4200-4651
4           चना 2975-3575
5          कापुस 4500-4825
  • टीप :शासनाची सरकारी कापुस खरेदी दि.2/3/2020 पासुन तात्पुरती बंद राहील. बा स काटोल.
काटोल बाजारभाव दिनांक 19/05/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3521-3781
2 गहु 1721-1750
3 तुर 4200-5148
4 चना 3000-3836
काटोल बाजारभाव दिनांक 15/05/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3100-3840
2 गहु 1700-1721
3 तुर 4000-5200
4 चना 3100-3860
काटोल बाजारभाव दिनांक 27/02/2020
 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव     (रुपये)
1 सोयाबिन 3400-3651   रुपये
2 गहु 1850-1875   रुपये
3 तुर 4400-4950   रुपये
4 चना 3300-3600   रुपये
5 मका 1450-1540   रुपये
6 कापुस 4500-5000   रुपये
काटोल बाजारभाव दिनांक 22/05/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3321-3631
2 गहु 1700-1949
3 तुर 4000-5070
4 चना 3000-3800
काटोल बाजारभाव दिनांक 29/05/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 2750-3601
2 गहु 1716-1717
3 तुर 4000-5200
4 चना 3399-3780
5 फल्ली 4600-5000

 

काटोल बाजारभाव दिनांक 17/05/2020

 

अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3150-3830
2 गहु 1721-1860
3 तुर 4050-5160
4 चना 3650-3840
काटोल बाजारभाव दिनांक 24/05/2020
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1 सोयाबिन 3175-3536
2 गहु 1720-1811
3 तुर 3900-5131
4 चना 3200-3695
5 मका 1081-1211

 

काटोल बाजारभाव दिनांक 03/09/2021
अनुक्रमांक उत्पादन बाजारभाव
1. गहु 1781-1781
2. चना 4600-5088
3. तुर 3600-6440